Avrupa Birliği’nin Azınlık Politikaları Çerçevesinde Fransa’da Romanlar: Nıcholas Sarkozy Dönemi

Yazının Adı: Avrupa Birliği’nin Azınlık Politikaları Çerçevesinde Fransa’da Romanlar: Nıcholas Sarkozy Dönemi

Yazarın Adı: Fulya Köksoy

Özet:

17. yüzyılda Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkmasına kadar uzanan ve günümüzde de uluslararası ilişkiler disiplini açısından son derece önemli bir konuyu teşkil eden azınlıklar ve azınlık hakları, neofonksiyonalist teori ekseninde temellenen ve nihai amacı salt bir ekonomik topluluk olmaktan çıkıp siyasi bütünleşmeyi hedefleyen Avrupa Birliği (AB) açısından da önem arz etmektedir. Soğuk Savaş’ın bitişi ekseninde iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle ortaya çıkan yeni konjonktür, genel olarak dünya siyasetinde etnik, dini, dilsel ve ulusal azınlık sorunlarının yeniden gündeme taşınmasındaki fitili ateşleyen bir etken olurken, bir bütün olarak azınlık kavramı ve azınlık hakları konusunun AB düzleminde de tartışılmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda makale, hem AB’nin hem de AB’nin en önemli üyelerinden birini teşkil eden Fransa’nın genel olarak azınlıklara ve özel olarak Avrupa’da en geniş nüfusa sahip olan ve en fazla ötekileştirilme politikalarına tabi tutulan Romanlara yönelik politikalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan Kopenhang Kriterleri arasında bulunan “azınlık haklarına saygı gösterilip, korunması” ilkesinin AB’ne üye olmak isteyen aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi zorunluluğu konusundaki hassasiyetin, kendi üyeleri tarafından yerine getirilip getirilmediği de sorunsallaştırılacaktır. Türkiye’deki akademik yazının bu konuya çok fazla ilgi göstermemesi bu yönde bir çalışma oluşturulmasında itici bir güç olmuştur.

 Anahtar Kelimeler: AB’nin Azınlık Politikası, Fransa’nın Azınlık Politikası, Azınlık Hakları, Çok kültürlü Avrupa, Romanlar.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.