Çalışma Yaşamında Roman Kadınlarının Ötekileştirilmesi

Yazının Adı: Çalışma Yaşamında Roman Kadınlarının Ötekileştirilmesi

Yazarın Adı: Sevcan Fazla

Özet:

Bu tez çalışmasının amacı, çalışma yaşamında ötekileştirilmeye ilişkin Roman kadınlarının görüşlerinin incelenmesidir. Amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak elde edilen çalışma grubunu, çalışma yaşamında aktif olarak yer alan 20 Roman kadın oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Roman kadınlarının görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan Roman kadınlarının görüşlerinden elde edilen bulgular incelendiğinde, Roman kadınlarının büyük bir çoğunluğu çalışma yaşamında ötekileştirilmeye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ötekileştirilmeyi iş yerinde muhatap alınmamak, iş yükü ve türünde adaletsizlikler, işin icrasında güvensizlikler, izin problemleri ve ücret adaletsizliği şeklinde yaşadıkları görülmüştür. Bir başka bulguyu göre ise, Roman kadınlarının ötekileştirme sonucunda, çalışma yaşamlarında performanslarının düştüğü ve işe gitme motivasyonlarının azaldığı ortaya çıkmıştır. Son olarak, araştırmaya katılan Roman kadınları, eğitim desteğinin ve iş garantili meslek edindirme kurslarının kendilerine yönelik ötekileştirmeye çözüm olacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Tez çalışmasının sonucunda, çalışma yaşamında aktif rol alan Roman kadınlarının hem etnik grupları hem de kadın olmaları yüzünden ötekileştirilme ile karşı karşıya kaldıkları söylenebilmektedir. Bu sonuca, Roman kadınlarının iş yaşamında ötekileştirilmeye maruz kaldıkları durumları dile getirmelerinden varılmaktadır. Çalışmada bir başka sonuç ise, Roman kadınlarının yaşadıkları ötekileştirmenin etkilerinin sadece psikolojik ve sosyolojik olmadığı, bunun yanında ekonomik olarak da etkisinin bulunduğudur. Bu açıdan, Roman kadınlarının çalışma yaşamında ötekileştirilmesi konusunda devletin daha kapsamlı, destekleyici politikalar geliştirmesi ve önleyici tedbirler alması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Roman Kadınlar, Çingeneler, Ötekileştirme, Çalışma Yaşamı

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.