Hırvatistan’da Yaşayan Romanlara Yönelik Temel Hak Ve Özgürlük İhlalleri

Yazının Adı: Hırvatistan’da Yaşayan Romanlara Yönelik Temel Hak Ve Özgürlük İhlalleri

Yazarın Adı: Doç. Dr. Selda Çağlar

Özet:

Siyasal ve tarihsel geçmişine bağlı olarak Hırvatistan’da ırk, etnik köken, dil ve din açısından çok sayıda azınlık topluluk yaşamaktadır. Bu gruplardan biri de toplam nüfusun % 0.4’ünü oluşturan Romanlardır. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile “ulusal azınlık” statüsünü kazanan Romanlar, görece küçük bir azınlık olmakla birlikte sosyo-ekonomik koşullar ve temel insan hakları bakımından en dezavantajlı etnik gruptur. 2010 Anayasa değişikliği ve Hırvatistan’ın 2013 yılında Avrupa Birliği (AB)’ye üye olması Romanların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata diğerleriyle eşit koşullarda katılımına yönelik hukuki ve siyasal önlemlere hız vermiş, ancak olumsuz yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme sağlanamamıştır. Bu tespitten hareketle çalışmamızda Hırvatistan’da yaşayan Romanların temel hak ve özgürlüklere erişim bakımından çoğunluk nüfusu ve diğer azınlıklardan farklı olarak karşılaştığı sorunlar, kuşak haklar sistematiği içinde alınan/alınması gerekli hukuki önlemlerle birlikte tartışılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bu amaçla Hırvatistan’ın tarafı ve üyesi olduğu Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kabul edilen ilgili sözleşme, ilke ve kararların iç hukuka ne ölçüde yansıtıldığı ulusal mevzuat, bölge ve ülke raporları ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (NGO) ülke izleme ve araştırma raporlarından elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiş, Romanların azınlık hakları profili çıkartılmaya çalışılmıştır. Dört ana başlık olarak planlanan makalede önce diğer toplumsal grupların Romanlara yönelik algı ve tutumlarına yer verilmiş, ardından Romanların siyasal hak ve özgürlükleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını içeren alanlarda ne tür ihlallerle karşılaştıkları önleme ve giderme mekanizmalarıyla birlikte ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hırvatistan, Roman, Azınlık hakları, Siyasi hak ve özgürlükler, Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler, Kültürel hak ve özgürlükler

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.