Roman Toplumunun Kentlileş(e)memesi Kapsamında Suç Ve Kent İlişkisi: Edirne Örneği

Yazının Adı: Roman Toplumunun Kentlileş(e)memesi Kapsamında Suç Ve Kent İlişkisi: Edirne Örneği

Yazarın Adı:

Mahmut Güler
Burak Mert Parlıyan

Özet

Türkiye, geçmişten günümüze Roman kültürünün gelişimi ve yaşamı açısından önemli bir coğrafya konumunda olmuştur. Fakat Roman toplumu tam anlamıyla toplumun bir parçası olarak görülmemiş, temel haklarını ise diğer vatandaşlarla eş değer şekilde kullanamamıştır. Bu durum Romanların etnik kimliklerinden dolayı kentsel bağlamda ötekileştirilmeleri neticesinde kentin belirli bir bölgesine itilmelerine sebebiyet vermesinden kaynaklıdır. Bu durum ise kentlileşme sürecine yansımış, kentte kendilerine her anlamda yer edinmeye çalışan bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır. Edirne’de yaşayan Roman toplumu, çoğu kentlerin aksine kent merkezinde kendilerine yer bulmuştur. Toplumda dezavantajlı grup statüsünde bulunan Romanlar yaşadıkları mahalleler kapsamında çok boyutlu dışlanmaya da maruz kalmıştır. Kentin merkezinde konumlanan Roman mahalleleri, suçun merkezi olarak tehlikeli görülmeleri ve kötü fiziki çevre koşulları nedeniyle suç yuvası haline gelmiştir. Bu bağlamda kentleşmenin ve kentlileşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal, ekonomik ve demografik yapıdaki değişimin, kent merkezlerinde suç olgusuna doğrudan ve/veya dolaylı etkisi bulunmaktadır. Edirne’de yaşayan Romanlar bu süreçte kısır döngüye girmiştir. Mekânsal bakımdan kentten kendilerini soyutlayan Roman bireyler iş başvurusu sırasında sadece Roman oldukları için değil adreslerini beyan ettikleri içinde olumsuz yanıt almaktadır. Ekonomik yetersizliğe düşen Romanların suça yönelimleri böylece daha fazla artmıştır. Böylece kentte Roman mahalleleri toplumun diğer kesimlerince yoksulluk temelli suçun yuvası olarak görülmüştür. Suç işleyen Roman birey aynı suçu tekrar etmektedir. Hem Roman olup Roman mahallesinde yaşamak hem de suç işlemiş kişinin iş bulması artık çok daha zorlaşmıştır. Bu bağlamda çalışma, Edirne’de yaşayan Romanların toplumsal açıdan yaşam şartları kapsamında kentteki yerleri dikkate alınarak ve kentlileşme sürecindeki sosyal dışlanmayı görünür kılmaya bağlı olarak ekonomik durumları irdelenerek suça yönelmelerini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Çalışmada Edirne’de Romanların yaşadıkları, dışlanmadan kaynaklanan suça meyillenme, tavır ve tutumları sonuçları ile birlikte tartışılacaktır. Bu kapsamda 115’i kadın ve 241’i erkek olmak üzere toplam 356 Roman vatandaş çalışmaya katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentlileşme, Romanlar, Kent ve Suç, Dezavantajlı Grup

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.